02Obama-Medvedev-podpis smluv 10 R

02Obama-Medvedev-podpis smluv 10 R