Balonky 2 11-1-07 R

Aktivisté èeské poboèky Amnesty International vypustili 11. prosince pod sochou sv. Václava na pražském Václavském námìstí 430 oranžových balonkù symbolizujících každého ze zajatcù držených ve vìznici na americké základnì Guantánamo na Kubì. Akce se konala k pøipomínce pìti let, které uplynuly ode dne, kdy zde USA uvìznily první lidi podezøelé z terorismu zajaté v Afghánistánu. 
11-1-07
Foto Michaela Rihova